เติมเต็มครูปฐมวัย ด้วยหัวใจ BBL


สมองกับการเรียนรู้  : กระบวนการพัฒนาสมองด้วยศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว
การจัดการห้องเรียน : การพัฒนาทางอารมณ์และสังคม


กระบวนการพัฒนาทักษะทางภาษาและการคิด
การพัฒนาตนเอง

หนังสือ “เติมเต็มครูปฐมวัย ... ด้วยหัวใจ BBL”  เป็นส่วนหนึ่งของการสังเคราะห์หลักสูตร การพัฒนาครูปฐมวัย  ในโครงการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาปฐมวัย เพื่อส่งเสริมเด็กปฐมวัยให้เต็มศักยภาพ    โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 1  ภายใต้การสนับสนุนของแผนงาน การเรียนรู้สู่สุขภาวะในสถานศึกษา  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  (สสส.) รับผิดชอบโดยมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้    โครงการนี้เป็นการดำเนินการวิจัยปฏิบัติการ (Action  Research)    ทดลองใช้หลักสูตรโดยการอบรมครูปฐมวัยในพื้นที่ต้นแบบในความรับผิดชอบของ เขตพื้นที่ดังกล่าว ในช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2550 – เดือนมีนาคม พ.ศ. 2551 มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์สรุปบทเรียนแล้วปรับพัฒนาหลักสูตรขึ้นใหม่ให้สมบูรณ์และเอื้อต่อการพัฒนาครู ยิ่งขึ้น      จึงได้เป็นหลักสูตรพัฒนาตนเองและสำหรับฝึกอบรมครูปฐมวัยตามหลักการจัดการเรียนรู้ ด้วยฐานความรู้เรื่องสมอง (Brain-Based  Learning  หรือ BBL) ตามหน่วยการเรียนรู้ (modules) ของมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้ โดยขยายผลนำหลักสูตรที่ปรับปรุงไปทดลองใช้ ในเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 1  และเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3  ในช่วงระหว่าง เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม พ.ศ. 2551 และมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ โรงแรมนภาลัย อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  ระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน พ.ศ. 2551